ZEITGEIST och Acharya S.


Filmen Zeitgeist lanserades i USA i juni 2007 och har rönt stor uppmärksamhet världen över. Den kan fritt laddas ned via Internet och påstås ses av mer än 2 miljoner tittare varje månad.

Filmen har tre delar som syftar till att avslöja lömska konspirationer mot mänskligheten. Första delen visar att Kyrkan och den kristna tron är ett bedrägeri för att snärja oss, lura oss på pengar och ta kontroll över våra liv. Andra delen beskriver terrorattackerna den 11 september 2001 som en komplott där ansvaret läggs på den amerikanska regeringen. Tredje delen behandlar den finansiella manipulation världen är utsatt för. Dessa tre konspirationer hör samman, men här koncentrerar vi oss nu på filmens första del som gör anspråk på att avslöja kristendomens stora bedrägeri. (Nedanstående fem avsnitt var under 2008 införda i Östersundspostens webbdebatt om Jesus. Smärre textkorrigeringar har här gjorts.)


1. Syfte och Metod

Vad är syftet med filmen och vilken metod använder man för att nå sitt syfte? Syftet är tydligt ideologiskt och politiskt. För att uppnå sitt mål vill man undanröja den kristna tron som anses utgöra ett farligt hinder.

Vem står bakom filmen? Svar: The Zeitgeist movement.

Vad bygger filmavsnittet på? Svar: Till stor del på D M Murdocks bok The Christ Conspiracy.

Om man i sann Zeitgeistanda är konspiratoriskt lagd kan man lätt tro att Zeitgeiströrelsen syftar till kontroll över samhället och människorna. Målet är att förändra mänsklighetens tanke och beteende, vilket kanske låter vackert. Rörelsen med dess utopiska programförklaring planerar massmöten över hela världen den 15 mars 2009 – den s k ZDAY, dagen Z!

Bakom Zeitgeistfilmen står indirekt en person med båda fötterna i pseudovetenskap och New Age, D.M. Murdock, känd under pseudonymen Acharya S. Hon gör anspråk på hög vetenskaplighet och beskriver sitt eget bokförlag Stellar House Publishing med dessa ord: ”SHP books attain to the highest standards of scholarship while being accessible to the public.” (SHB når upp till de högsta forskningens högsta nivåer.) Det kan även vara värt att notera att Acharya är en religiös titel som hör hemma i indisk religion och med innebörden guru, andlig lärare.

Filmens första del bygger alltså till stor del på Acharyas bok The Christ Conspiracy. Den metod som används för att underbygga de starkt antikristna påståendena är påfallande lika i boken och filmen. Mängder av referenser till olika ”auktoriteter” men ytterst sällan hänvisning till någon primärkälla.

Bibelns Jesus beskrivs som en kopia av den egyptiske guden Horus och detta uttalande i filmen illustrerar hur noga man är med grundforskning och sanningshalt: "These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate in many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure."

Whether original or not! Sug på den karamellen och fundera över vad den säger om standarden i Zeitgeistfilmen och trovärdigheten i dess påståenden om paralleller mellan orientaliska gudar och Jesus.

När Acharya ifrågasätts för sin brist på primärkällor förpåståendena om hur mysteriereligionerna plagierats i beskrivningen av Jesus svarar hon att det inte går att finna sådana källor. Eftersom myterna var hemliga skrevs de aldrig ned och det som eventuellt skrevs ned förstördes av de kristna och vad vi kan veta är sådant som förmedlats vidare av traditionen från tid till tid. Trots detta märkliga resonemang bygger Acharya tvärsäkert upp sina påståenden om paralleller mellan mysteriereligionerna och Jesus. Däremot hävdar hon lika tvärsäkert att traditionen om Jesus inte är tillförlitlig eftersom den förvanskades under århundradenas gång ;-)

Att filmen Zeitgeist och boken som ligger till grund för den inte är neutrala utan fabricerats med ett tydligt ideologiskt syfte krävs ingen högre intelligens för att genomskåda. Ska man då avfärda allt för att det har ett bestämt syfte? Naturligtvis inte! Förkunnelse och t o m propaganda kan ha ett riktigt innehåll. Detta tycks dock inte Jesusförnekarna i ÖP-debatten anse, dessa förståsigpåare som brukar avfärda inte bara nutida forskare som kan misstänkas vara påverkade av kristen tro. Utan även de 27 antika skrifter från 1:a århundradet v t vilka berättar om den historiske Jesus från Nasaret och som långt senare kom att samlas i Nya Testamentet.

Är det inte tänkvärt att texter av kristna förkastas, medan böcker och filmer som förnekar Jesus och häcklar de kristna lyfts fram och t o m påstås ha vetenskaplig rang?

Acharya S och Zeitgeist har båda som mål att bekämpa kristen tro. De metoder som används är att i bokens respektive filmens form lägga fram påståenden utan grund. Primärkällor saknas. Däremot vimlar det av referenser till ”auktoriteter” från 19:e, 20:e och 21 århundradet. Trovärdigt?


 

ZEITGEIST 2 – Parallellomanin

Med parallellomani menas den sjuka som innebär att man letar efter paralleller till varje pris. I det här fallet mellan orientaliska religioner och Evangeliernas berättelser om Jesus. Jag ska bemöta Acharyas och ZEITGEISTs parallellomani i två avsnitt. Först genom att här ifrågasätta poängen i parallellsökandet. Sedan genom att under rubriken ”Horus och Jesus” ifrågasätta sanningen i de påstådda parallellerna.

När man hittar paralleller i två berättelser, innebär det då självklart att en av berättelserna måste vara ett plagiat? Om man konstaterar att en skribent rakt av kopierat vad en annan person skrivit, då är det ett tydligt plagiat. Men om man hittar likheter i personskildringar, är det då helt säkert att det rör sig om ett plagiat? Döm själva utifrån nedanstående två exempel som jag hämtat från webben. Eftersom jag inte kontrollerat alla detaljer går jag inte i god för en absolut sanningshalt.

Det första exemplet visar att Napoleon Bonaparte inte kan ha existerat eftersom berättelsen om hans liv är ett tydligt plagiat från den grekiska solguden Apollon. http://www.phdn.org/negation/fous/napoleon.html
Texten publicerades på franska 1829 och författades av bibliotekarien J-B Péres i franska staden Agen sydost om Bordeaux. Den intresserade kan själv gå in på webbsidan och läsa mera. Här kommer en kortfattad översättning för den som inte behärskar franskan:

Han kallades Napoleon Bonaparte.
Han var född på en Medelhavsö.
Hans mor hette Letitia.
Han hade tre systrar och fyra bröder, av vilka tre blev kungar.
Han hade två fruar och en av dem födde en son.
Han gjorde slut på en landsomfattande hydra, en orm – franska revolutionen. Revolution kommer av latinets revolutus som symboliserar en orm slingrad kring sig själv.
Han hade 16 marskalkar under sig, av vilka 12 var i tjänst och fyra vilade.
Han triumferade i söder och gick under i norr.
Efter en 12-årig regeringsperiod som inleddes med hans ankomst från öst gav han sig av och försvann i havet västerut.

Allt detta kommer förstås från Solguden vars namn är Apollon.
Napoleon, hämtat från grekiskan, betyder den verklige Apollon.
Bonaparte (bona parte) betyder den goda sidan, alltså ljuset och Solen.
Apollon föddes på en Medelhavsö.
Apollons mor hette Leto på franska Letitia.
Apollon hade tre systrar och fyra bröder, av vilka tre blev kungar, en över våren, den andre över sommaren och den tredje över hösten. (Den fjärde – vintern har som bekant ingen kunglig glans utan är den döda årstiden.)
Apollon dödade den stora Pytonormen, monstret som terroriserat landet.
Apollon – Solen dominerar i söder – men mister sin kraft i norr.
Apollon – Solen hade två fruar: Månen enligt grekerna och Jorden enligt egyptierna; en av dem fick en son - Horus).
Napoleons 12 aktiva marskalkar motsvarar Zodiakens 12 tecken som marscherar på Solkungens order, medan de fyra overksamma motsvarar himlens fyra kardinalpunkter.
Apollon – Solen- går upp i öster och efter tolv timmars regeringstid ned i havet västerut.


Det andra exemplet visar på paralleller mellan de båda mördade USA-presidenterna Abraham Lincoln och John F Kennedy. John F Kennedy har naturligtvis inte existerat utan är bara ett plagiat av Lincoln som mördades på 1860-talet. http://www.school-for-champions.com/history/lincolnjfk.htm

Här några av ett antal tydliga paralleller enligt webbsidan:

Lincoln invaldes i USA:s Kongress 1846 och valdes till president 1860
Kennedy invaldes i USA:s Kongress 1946 och valdes till president 1960
Lincolns fru miste ett barn under tiden i Vita Huset
Kennedys fru miste ett barn under tiden i Vita Huset
Lincoln engagerade sig starkt i frågan om mänskliga rättigheter
Kennedy engagerade sig starkt i frågan om mänskliga rättigheter
Lincoln sekreterare Kennedy sa åt honom att inte bege sig till teatern.
Kennedy sekreterare Lincoln sa åt honom att inte bege sig till Dallas.
Lincoln sköts bakifrån i närvaro av sin fru – en fredag.
Kennedy sköts bakifrån i närvaro av sin fru – en fredag.
Lincoln mördades i Ford Theatre.
Kennedy mördades i en Lincoln, tillverkad av Ford.
Lincoln efterträddes Andrew Johnson, född 1808.
Kennedy efterträddes av Lyndon Johnson, född 1908.

Detta är bara ett utdrag av paralleller man kan hitta vid ett närmare studium. Ska man nu följa Acharyas och Zetgeistfilmens ”logik”, liksom ”logiken” hos en hel del webbdebattörer så visar dessa paralleller att Napoleon Bonaparte och John F. Kennedy aldrig existerat. Berättelserna om dem är bara plagiat från den grekiska mytologin respektive från amerikansk 1800-talshistoria.

1800-talet, det var under det seklet parallellomanin föddes, den sjuka som tror sig kunna påvisa att Evangeliernas Jesusberättelser bara är plagiat från äldre mytologier. Den teorin krossades och dog under 1900-talet och idag på 2000-talet är det i stort sett bara inom spektakulär pseudovetenskap och på antikristna webbsidor man hittar dess anhängare.

I följande avsnitt ska vi närmare gå in på om de påstådda parallellerna mellan bl a den egyptiske guden Horus och Jesus över huvud taget existerar.


Zeitgeist – 3. Horus och Jesus

Filmen Zeitgeist, liksom dess grund, Acharyas bok The Christ Conspiracy påstår att berättelsen om Jesus plagierats från äldre orientaliska religioner. Det handlar om Solguden och en mängd detaljer som upprepas i beskrivningarna av Horus, Krishna, Attis, Dionysos, Mithra. Dessutom påstås att Jesus är en kopia av Bibelns Josef. Finns det någon sanning i dessa påståenden?

Eftersom både Acharya och Zeitgeistfilmens skapare älskar att hänvisa till auktoriteter tänker jag också göra det genom en enkel översättning från ett par erkända forskare.

Alister Mc Grath, är doktor i molekylär biofysik och professor i teologins historia vid Oxfords universitet: “Paralleller mellan å ena sidan hedniska myter som beskriver döende och återuppståndna gudar och å andra sidan Nya Testamentets berättelser om Jesu uppståndelse betraktas numera som utmanövrerade, för att uttala sig i milda ordalag… Om någon lånat idéer från någon verkar det vara gnostikerna som tagit upp kristna idéer.” (Intellectuals Don't Need God and Other Modern Myths, 1993, sid. 121)

Ronald Nash, var professor i filosofi och religionshistoria vid Western Kentucky University: ”Vilken mysteriegud uppstod från de döda? Det existerar ingen tidig text som hänvisar till någon uppståndelse av Attis. Försök att förknippa dyrkan av Adonis med uppståndelse är lika svaga. Påståendet om Osiris uppståndelse har inte större tyngd….Och naturligtvis kan ingen påstå att Mithras var en gud som dog och återuppstod. Den franske forskaren André Boulanger sammanfattar: ’Tron på en gud som dog och återuppstod för att leda sina trogna till evigt liv finns inte representerad i någon enda mysteriereligion.” (The Gospel and the Greeks: Did the New Testament Borrow from Pagan Thought?, sid. 161-162)

Om den egyptiske guden Horus påstås i filmen Zeitgeist och i boken The Christ Conspiracy att han
1. var född den 25 december
2. var född av en jungfru
3. annonserades av en stjärna i östern som ledde tre vise män till hans födelseplats
4.vid 12 års ålder framträdde som en vis lärare
5. döptes vid 30 års ålder
6. hade 12 lärjungar
7. utförde mirakler
8. kallades Guds Lamm
9. korsfästes
10. återuppväcktes efter tre dar

samt att dessa kännetecken återupprepas i evangeliets berättelse om Jesus.

Frågan är om dessa påståenden ska klassificeras som medvetna lögner eller om de bara ger uttryck för den kunskapsbrist som kännetecknar Acharya S och Zeitygeistfilmens skapare? Påståendena är nämligen gripna ur luften. Eller hämtade från sentida texter, tillkomna lång tid efter evangeliernas Jesusberättelser. Som Alister Mc Grath konstaterar, om plagiat förekommit så har det skett från evangeliernas berättelser och inte tvärtom. Det finns alltså inga förevangeliska källor till påståendena om paralleller.

1. Viken är källan till det påstådda födelsedatumet? Evangelierna uppger inte när Jesus föddes, men forskarmajoriteten lutar åt att det var under våren eller möjligen hösten. Detta med anledning av Lukasevangeliets uppgifter om fåraherdarnas arbetsförhållanden utanför Betlehem. Det är dock bara en gissning. Vi vet inte när på året Jesus föddes.

I den tidiga kyrkan fanns olika uppfattningar om när Jesus var född och första uppgiften om kristet firande av Jesu födelse den 25 december är från år 354. Att kristna övertog hedniska fester från vintersolståndet var helt enkelt ett ”smart” drag för att etablera kristendomen. Acharya S. drar sig inte för att hänvisa till ett beslut av USA:s regerings om 25 december som Christmas Day för att styrka att Jesus föddes då. Hon är möjligen omedveten om att det finns andra kulturer som firar Jesu födelse vid andra tidpunkter. T ex den 6 januari! Det finns alltså ingen ursprunglig källa till påståendet att Jesus föddes den 25 december. Men än sen då. Det finns inte heller någon förevangelisk källa till uppgiften att Horus skulle vara född den dagen.

2. Född av en jungfru? Enligt Horusmyten föddes den egyptiske guden efter att hans mor Isis befruktats av sin döde man Osiris. Ingen jungfrufödsel finns omnämnd i någon primärkälla från egyptisk religion. Påståendet härstammar däremot från författare som Gerald Massey (1828-1907) och Alvin Boyd Kuhn (1880-1963).

3. Det finns inget förevangeliskt belägg för någon stjärna i öster som annonserat Horus födelse. Inte heller någon förekomst av tre vise män i samband med Horus födelse. Men inte heller i berättelsen om Jesus omtalas tre vise män. Matteusberättelsen säger endast att männen hade med sig gåvor i form av guld, rökelse och myrra och av detta har senare tradition skapat påståendet att männens antal var tre, vilket är en vacker gissning, men ingenting mer.

4. Ingen förevangelisk källa styrker påståendet att Horus var lärare vid 12 års ålder. För övrigt var inte heller Jesus lärare vid den åldern. Lukasevangeliet berättar bara att han vid ett besök i Jerusalems tempel lyssnade på lärarna, ställde kloka frågor och själv gav vettiga svar. En begåvad 12-åring, men ingen lärare!

5. Det finns inga förevangeliska texter som berättar om något Horusdop överhuvudtaget. Än mindre vid 30 års ålder.

6. Enligt Glenn Miller finns referenser till 4 Horuslärjungar och även till 16. Men inte till 12.

7. Att gudamyter innehåller mirakelberättelser är väl knappast särskilt förvånande. Men det finns inga dokumenterade mirakler som liknar varandra i berättelserna om Horus resp Jesus.

8. Ingen förevangelisk källa ger Horus titeln Guds Lamm!

9. Det finns ingen uppgift om att Horus skulle ha korsfästs. Korsfästelse förekom inte heller i Egypten, så långt jag känner till.

10. Inte heller finns grund för påstående att Horus uppstod, vare sig på 3:e dagen, tidigare eller senare. Någon uppståndelsetro existerade inte i den egyptiska mytologin.

Zeitgeistfilmen hänvisar till en mängd ”källor” för sina påståenden. Men källorna består av diverse sentida författare och ingen av dessa har i sin tur kunnat visa på några primärkällor av ursprung före tillkomsten av evangeliermas Jesusberättelser. Om man gör en sökning på nätet hittar man mängder av webbsidor som gör samma eller liknande påståenden om paralleller mellan den egyptiske Horus och Jesus. Men i den mån det finns källanvisningar leder dessa till gnostiker och fantasifulla författare som D M Murdock/Archarya S, Earl Doherty, Timothy Freke & Peter Gandy, Tom Harpur och deras profeter Gerald Massey och Alvin Boyd Kuhn.

Om nu någon anser att jag missat något i detta avsnitt och att det faktiskt finns fog för Acharyas och Zeitgeistsjämförelser mellan egyptiske Horus och evangeliernas Jesus så begär jag redovisning av primärkällor. Med primärkällor avses texter, bilder, arkeologiska fynd som tydligt kan påvisas föregår evangeliernas berättelser och därmed haft möjlighet att påverka dem. Samt att de är av sådant innehåll att de påvisar tydliga paralleller.

Var det Hitler som sa: ”Om du ljuger tillräckligt länge, tillräckligt högt, och tillräckligt ofta så kommer folket att tro det.” Den taktiken tycks Acharya S och filmen Zeitgeists skapare anamma.


ZEITGEIST – 4. Fler ”paralleller”

Jag visade att påståendena att Jesus plagierats från berättelser om den egyptiske Horus är ogrundade. Det finns inga texter eller arkeologiska fynd om Horus som är av äldre ursprung än evangeliernas berättelser om Jesus och som styrker påståendena om plagiat. Samma kan fastslås när det gäller filmens övriga påståenden om likheter mellan Jesus och diverse berättelser om mytologiska gudar som Attis, Dionysos, Krishna och Mithra. När man kontrollerar Zeitgeistfilmens källhänvisningar ser man varifrån listorna med diverse paralleller egentligen härstammar: de bygger på Acharyas bok The Christ Conspiracy och på Gerald Masseys Ancient Egypt: The Light of The World. Acharya är ju egentligen den som levererat påståenden till filmens första del och hon har till stor del byggt sin filosofi på denne Massey. Vem var han? En självlärd druid med intresse för egyptisk mytologi. Född i England 1828 och död 1907.

Översättning från engelska Wikipedias arikel om Massey: ”Hans mest karakteristiska verk är Ancient Egypt: The Light of the World, som publicerades kort tid före hans död, där han jämför judisk-kristen religion och egyptisk religion. Boken är inte erkänd inom området för modern egyptologi och nämns vare sig i Oxford Encyclopedia of Ancien Egypt eller något annat verk från den moderna egyptologin.

När Zeitgeistfilmens upphovsman pressas på primärkällorna för sina Jesusparalleller blir det märkliga svaret (min övers.): “De påstår att om vi inte finner det i originaltexterna så kan det inte fastställas som sant. Men även om vi har tillgång till många originaltexter från den egyptiska religionen är det sant att många andra religioner inte har några tillgängliga primärkällor och informationen når oss genom analys av traditioner praktiserade av varje religion så som historiker skildrat dem. Tanken att ”originalet” måste vara tillgängligt för att bevisa sanningen är absurd.” (http://www.zeitgeistmovie.com/q&a.htm) Att begära källhänvisning är alltså enligt Zeitgeist ett absurt krav!

De påstådda parallellerna mellan Attis och Jesus är uppdiktade. Samma gäller påståendena om Dionysos, Krishna och Mithra. Det är roande att läsa Mike Likonas vederläggning och avslöjande av Acharyas bok The Christ Conspiracy. För att inte tala om Acharyas känslosamma svar, formulerat i tydlig affekt, följt av det slutliga dråpslag som Likona ger. Den intresserade hittar de tre artiklarna genom att starta här: http://www.risenjesus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=109

Också värt att noteras: Två agnostiker/ateister som gärna citeras av Jesusförnekare är historikern Richard Carrier och religionsprofessorn Robert Price. Båda avfärdar Acharya S för hennes oprofessionella tillvägagångssätt och Price är tydligt irriterad över att hon drar ett löjets skimmer över Jesusförnekarna.

Låt oss titta närmare på de påstådda ”parallellerna”:

Bägge är födda genom mirakel” – Falskt! Ingenstans i berättelsen om Josef påstås att han är född genom mirakel.

Josef har 12 bröder, Jesus 12 lärjungar” – Falskt! Josef hade inte 12 bröder. Han hade bara 11. Men han hade också några systrar.”

Josef såldes för 20 silvermynt, Jesus för 30 myntSant! Bröderna sålde Josef till ismaelitiska slavhandlare för 20 siklar silver. Jesus förråddes för 30 silvermynt.

Judah sålde Josef och Judas sålde JesusSant, om man ändrar påståendet till att Juda räddade Josefs liv genom att föreslå sina bröder att de istället för att döda honom skulle sälja honom som slav. Samt att lärjungen Judas knappast sålde Jesus, men förrådde honom.

Både Josef och Jesus påbörjade sina arbeten vid ålder av 30 år.Falskt! Det finns ingen uppgift om att Josef skulle påbörjat något arbete vid 30 års ålder.

Och så fortsätter det i punkt efter punkt.” Falskt! Det gör det inte alls. Av dessa fem påstådda paralleller är tre osanna (60%!), medan två innehåller delar av sanning, men inte hela sanningen. Två påståenden av fem är delvis sanna, tre av fem är falska.

Om man nu återigen tittar på parallellerna mellan den grekiske solguden Apollon och den franske regenten Napoleon Bonaparte samt USA-presidenterna Abraham Lincoln och John F Kennedy så kan ju det lämpligen utgöra viss bakgrund till reflektion kring Zeitgeistfilmens trovärdighet, liksom diverse andra parallellomaners konstlade försök att leta efter likheter.

Det finns alltså betydligt fler paralleller mellan Apollon och Napoleon respektive Lincoln och Kennedy än mellan Jesus och någon enda av alla de gestalter Zeitgeistfilmen med hjälp av Acharyas bok lyfter fram. Tänkvärt?

I nästa avsnitt ska jag granska ytterligare några påståenden från Zeitgeistfilmen. Bl a denna lögn från Acharya S: ” Josephus and this source has been proven to be a forgery for hundreds of years. Sadly, it is still cited as truth.”. Inte heller detta är sant!

Men vem hade väntat att hitta någon sanning i Zeitgeistfilmen?


Zeitgeist – 5. Fantasier och lögner

Vem hade väntat att något i Zeitgeistfilmen skulle vara sant? När man kollat närmare vilka som står bakom filmen, deras syfte och metoder, ja då har man knappast någon förväntan på filmens sanningshalt. Jag visade tidigare att av de påstådda parallellerna mellan Bibelns Josef och Jesus från Nasaret låg sanningshalten under 40%, dvs mer än 60% var ren och skär lögn. En så ”hög” sanningsnivå nås knappast när det gäller resten av filmen. I filmens första del, om solguden och Kristus, ligger sanningsprocenten betydligt lägre.

Jag ska lyfta fram några exempel på grava felaktigheter, falska påståenden och uppenbara lögner.

1. Soldyrkan och zodiaken

När det gäller påståendena om den astrologiska bakgrunden till evangeliernas Jesusberättelse måste jag erkänna att jag inte har tillräckliga kunskaper för en egen undersökning som går på djupet. Jag får nöja mig med att lyssna till vad andra påstår och sedan är det upp till var och en att bedöma hur det ligger till. Såvitt jag kunnat se är filmens (och dess källa Acharyas) påståenden om solen och stjärnorna helt gripa ur luften (och knappast från stjärnhimlen).. Den som vill kolla närmare kan ladda hem ett stellarium (från www.stellarium.org) och undersöka filmens påståenden om t ex solens relation till stjärnbilden Södra korset som sägs vara ursprung till bilden av den korsfäste Jesus. Via det astronomiska hjälpprogrammet kan man t o m backa till år 1 eller -7 eller till vilken tidsepok som helst och undersöka om solen någonsin visat sig så som bilderna på filmen uppger. För en amatör som mig går det bara att dra slutsatsen att det hela är ett gigantiskt bedrägeri, med syftet att lättlurade nätsurfare ska köpa Acharyas böcker.

Påståendet att 12-talet för Israels tolv stammar har sin bakgrund i zodiakens 12 tecken är fullständigt uppåt väggarna galet. Det var först på 400-talet f Kr som babylonierna började tala om de 12 tecknen, dessförinnan räknade man istället med 18 tecken. 1 Moseboken som berättar om de 12 israeliska stammarna skrevs åtskilliga århundraden tidigare. (Så det måste vara Bibeln som påverkade babylonierna?)

Läs mer om detta i Mike Liconas artikel, under rubriken 1. Astrology:

Eller kontrollera de astronomiska uppgifterna med hjälp av denna video:

2. God’s Sun – God’s Son

Vad gäller språk har jag lite mer på fötterna än i ämnena astronomi och astrologi. Acharya S talar annars med stora ord om sina kunskaper i många språk, men visar genom sin argumentation att den faktiska, lingvistiska nivån är föga imponerande.

Exemplet med God’s Sun är avslöjande. Hon drar nämligen paralleller mellan God’s Sun och God’s Son för att styrka sin teori att berättelsen om Jesus (God’s Son) egentligen är ett plagiat från berättelsen om Solguden (God’s Sun). Eftersom de båda orden sun och son uttalas lika på engelska fungerar det kanske som ett övertygande bevis för många språkligt obildade amerikaner.

Vad Acharya förstås glömmer att berätta är att denna homofoniska (ordens uttalslikhet) teknik inte fungerar på övriga språk. Varken hebreiskan eller grekiskan (Bibelns båda huvudspråk) har någon ljudlikhet mellan orden för son respektive sol, liksom inte heller latinet eller övriga viktiga språk för de första århundradenas bibelöversättningar. För en svensk borde det vara självklart att orden sol och son inte bör förväxlas. De båda orden har bara konsonantljudet [s] gemensamt. Skillnaden mellan franskans soleil resp fils, är ännu lättare att upptäcka.

3. Josefus

Här har vi ännu en lögn från Acharya S. Om Josefus Testimonium Flavianum, från 1:a århundradet, som berättar om Jesus: ”Josephus and this source has been proven to be a forgery for hundreds of years. Sadly, it is still cited as truth.”.(Josefus och denna källa har i hundratals år bevisats vara ett bedrägeri. Tråkigt nog citeras den alltjämt som om den vore sann.) På denna webbsida skriver samma Acharya: “In the entire works of the Jewish historian Josephus, which constitute many volumes, there are only two paragraphs that purport to refer to Jesus. Although much has been made of these "references," they have been dismissed by all scholars and even by Christian apologists as forgeries, as have been those referring to John the Baptist and James, "brother" of Jesus.”
(I korthet “Samtliga forskare har avvisat dessa Josefustexter som förfalskningar.)

Det finns två passager i Josefus texter om den Judiska historian (avfattade på grekiska) som omnämner Jesus. I Judisk historia 20.9.1 berättas om hur Jakob, bror till Jesus, som kallades Kristus, (”ton adelfon Iesou tou legomenou Christou”) tillsammans med några andra personer anklagade för lagbrott, överlämnades till att stenas.

Denna text är knappast ifrågasatt av några historiker eller textforskare. Den anses vara alltigenom äkta. (Förutom av Acharya, Roger Viklund, Earl Doherty och några andra amatörhistoriker som ger ut böcker i syfte att förneka Jesu existens.) ”En överväldigande majoritet av forskare anser att frasen ’bror till Jesus, som kallades Kristus’ är autentisk liksom hela det avsnitt den ingår i.” (Professor Robert E. Van Vorst, Jesus Outside the New Testament). Textformuleringen antyder dessutom att Jesus, som kallades Kristus, omnämnts i tidigare avsnitt i Josefus skildring av den judiska historien.

Den mer kända texten Testimonium Flavianum (TF) (18.3.3) har varit desto mer ifrågasatt. Anledningen är att flera formuleringar tycks ha ett kristet ursprung, särskilt denna fras ”Ho Christos houtos än” (Denne var Kristus.) Eftersom Josefus inte var kristen, borde han som jude knappast erkänna Jesus som Messias, Kristus.)

Det finns inte utrymme här att närmare diskutera detaljerna i TF liksom argumenten för och emot dess autenticitet. Syftet med detta inlägg är att visa att Acharya framför en grov lögn då hon påstår att Josefus TF bevisats vara ett bedrägeri, en medveten förfalskning.

För det första har ingen enda forskare påvisat något bedrägeri. Att texter som kopieras för hand kan råka ut för oavsiktliga förändringar utan att avskrivaren själv märker det, är ett känt faktum. Detta är inte bedrägeri, utan avskriftsfel. Så om texten skulle vara förändrad innebär inte detta att det rör sig om en medveten förfalskning.

För det andra finns det starka argument för att TF i stort faktiskt är äkta även i de formuleringar som tycks vara alltför ”kristna”. De argumenten återkommer jag till om någon vill ta upp den tråden.

För det tredje, även om TF i dess nuvarande kända form innehåller ett eller flera avskriftsfel, så talar det mesta för att texten till största delen är äkta.

Professorn i klassisk och judisk historia Louis Feldman, vår tids främste Josefuskännare gjorde i sin bok ”Josephus and modern research 1937-1980” en sammanställning av forskningsläget bland 52 forskare under denna period, vilka ägnat sig åt Josefus:

4 forskare betraktade TF som alltigenom äkta.
6 betraktade den till största delen som äkta.
20 ansåg att TF hade några få interpolationer (tillägg av senare avskrivare)
9 ansåg att TF hade flera interpolationer.
13 ansåg at hela TF var en interpolation.

13 forskare av 52 avfärdade TF som oäkta = 25% av de forskare som den störste Josefuskännaren i modern tid Louis Feldman tog upp. 75% ansåg att åtminstone delar av TF var äkta och att Josefus således faktiskt skrev om Jesus från Nasaret, som korsfästes av Pilatus.

Ställ det i relation till Acharyas påstående att TF sedan århundraden tillbaka bevisats vara ett bedrägeri. Filmen Zeitgeist bygger, i sin första del, som behandlar Jesus, på Acharyas bok The Christ Conspiracy. Jag anser att de som fortfarande tror på Acharyas och Zeitgeistfilmens påståenden om Jesus har ganska mycket att lära om vad vetenskap och kritisk undersökning är.

Med detta avslutar jag min granskning av Zeitgeistfilmen och konstaterar att filmen enligt min bedömning är ytterst oseriös. Den bygger helt på lögner samt en förhoppning om ett okritiskt sinne hos dem som ser filmen.

Kenneth Hermansson

Till huvudsidan om Jesustro

©